Supernumeraries

Supernumeraries


Manager of the supernumerary company: Andrey Malashonok

 Alexander Zhukov
Alexander Budkin
Dmitry Chervyakov
Svetlana Franskevich
Sergey Klindiuk
Angelica Kuzmenko
Vitaly Kulakovich
Diana Khrishchanovich
Andrey Malashonok
Valentina Svyattseva
Alexander Tkachenko
Sergey Tsykalov
Nikolay Umerenkov
Vladimir Voronkov
Evgeny Yadlovsky

Partners