Большой театр Беларуси

 

8 September 18:00

Nikolai Rimsky-Korsakov

THE TSAR’S BRIDE

оpera in two acts

Большой театр Беларуси

 

17 September 19:00

Vladimir Soltan

KING STAKH’S WILD HUNT

opera in two acts

Supernumeraries

Supernumeraries


Manager of the supernumerary company: Andrey Malashonok

 Alexander Zhukov
Alexander Budkin
Dmitry Chervyakov
Svetlana Franskevich
Sergey Klindiuk
Angelica Kuzmenko
Vitaly Kulakovich
Diana Khrishchanovich
Andrey Malashonok
Valentina Svyattseva
Alexander Tkachenko
Sergey Tsykalov
Nikolay Umerenkov
Vladimir Voronkov
Evgeny Yadlovsky

Partners