Большой театр Беларуси

 

Большой театр Беларуси

 

2 February 19:00

Giacomo Puccini

Le Villi. Fatum

opera-ballet in two acts

Большой театр Беларуси

 

3 February 19:00

Valery Gavrilin

ANYUTA

ballet in two acts

Большой театр Беларуси

 

Большой театр Беларуси

 

Большой театр Беларуси

 

16 February 19:00

Giacomo Puccini

Tosca

opera in three acts

Trumpets

Dzmitry Pekun
Pavel Burtsev
Dzmitry Harbachuk
Aliaksandr Antanovich
Veniyamin Rybakou
Oleg Gorinovitch
Anton Kazakov
Maksim Shkulepa
Yauheni Ambrazhuk
Sergey Nemer
Kirill Doroga

 

Partners