"Белорусская Капелла"

Издательская деятельность «Белорусской Капеллы»

ВЫДАВЕЦКАЯ  ДЗЕЙНАСЦЬ  “БЕЛАРУСКАЙ  КАПЭЛЫ”

 

БУКЛЕТЫ  ФЕСТЫВАЛЯЎ  «АДРАДЖЭННЕ БЕЛАРУСКАЙ КАПЭЛЫ»

«Нараджэнне капэлы». Буклет. На I фестывалi былi прадстаўлены невядомыя раней беларускаму слухачу творы М. Радзiвiла, Я. Голанда, М. Каз. Агінскага, М. Кл. Агiнскага, Я. Казлоўскага, Р. Вардоцкага i iншых; музыка з Рукапiсу Ягелонскай бiблiятэкi (“Полацкага сшытка”), “Вiленскага сшытка”; “Куранты” В. Капыцько. В. Дадзiёмава (аўтар тэксту буклета) прапануе гiстарычны агляд  беларускай  прафесiйнай  музыкi ХII-XVIII стст. У буклеце змешчана iнфармацыя i фотаздымкi выканаўцаў фестывальных праграм. // Мiнск, 1991.

           

II фестываль «Адраджэнне беларускай капэлы». Буклет. II фестываль прадставiў шырокi агульнаеўрапейскi кантэкст, у якiм развiвалася беларуская музыка XVIII-ХIХ стст., а таксама творы беларускiх кампазiтараў. На фестывалi прагучалi араторыя Ё. Гайдна “Стварэнне свету”, опера Д. Паiзiела “Уяўная каханка”, “Нясвiжская iмша”, творы С. Манюшкi i iнш. Спробай прадставiць сiнтэтычную тэатральную культуру XVIII ст., у прыватнасцi, прынцыпы нясвiжскага тэатра Уршулi Радзiвiл, з'явiўся балетны дывертысмент “Тэагонія” на музыку Э. Ванжуры, Я. Казлоўскага, М. Радзiвiла, Я. Голанда, якi спалучыў харэаграфiю, музыку, спевы, слова i тэатральнае дзеянне. У буклеце — фестывальная афiша з кароткай анатацыяй канцэртаў, iнфармацыя i фотаздымкi выканаўцаў. // Мiнск, 1992.

           

III Мiжнародны фестываль «Адраджэнне беларускай капэлы». Буклет. 48 ст. На беларускай i англiйскай мовах. Тыраж 2000 экз. У III фестывалi прымалi ўдзел кампазiтары i выканаўцы з Беларусi, Польшчы, Фiнляндыi, Галандыi, Расii, Узбекiстана з праграмамi сучаснай музыкi гэтых краiн. Канцэпцыя фестывалю грунтавалася на такiх асноўных прынцыпах дзейнасцi капэл XVII-XVIII стст., як выкананне новай, сучаснай музыкi, а таксама iнтэграцыя ў еўрапейскi музычны працэс. Буклет змяшчае фотаздымкi i звесткi пра 22-х кампазiтараў, чые творы прагучалi на фестывалi, а таксама iнфармацыю пра выканаўцаў. // Мiнск, 1993. Выдавецтва “Эрыдан”.

           

IV фестываль «Адраджэнне беларускай капэлы». Буклет. На беларускай i англiйскай мовах. 16 ст.. Тыраж 500 экз. IV фестываль быў прысвечаны беларускаму музычнаму рамантызму. Канцэртныя праграмы складалiся з твораў добра вядомых i, наадварот, амаль забытых сёння беларускiх кампазiтараў ХIХ ст.: А. Абрамовiча, М. Кл. Агiнскага, А. i М. Ельскiх, Я. Казлоўскага, С. Манюшкi, Ф. Мiладоўскага, Н. Орды i iншых. Гучала на фестывалi i музыка рускiх i польскiх кампазiтараў-рамантыкаў, чыя творчая дзейнасць таксама была звязана з беларускай музычнай культурай. У буклеце змешчаны бiяграфiчныя звесткi i фотаздымкi кампазiтараў i выканаўцаў. // Мiнск, 1994. Выдавецтва “IТЛ БК”.

 

Соболева Н. «Антоний Хенрик Радзивилл. Гёте — “Фауст”». Буклет. 32 ст. з iлюстрацыямi. Тыраж 300 экз. На рускай мове. У першай у Беларусі манаграфiчнай працы, прысвечанай прадстаўнiку нясвiжскай галiны магутнага Радзiвiлаўскага рода, разглядаюцца факты бiяграфii i асноўнае сачыненне Антонiя Генрыка Радзiвiла (1775-1833) — опера “Фаўст” на лiбрэта Ё. В. Гётэ. Аўтарка прапануе ўласную трактоўку асноўнай iдэi “Фаўста” Радзiвiла i разглядае шматузроўневую музычную драматургiю гэтага твора. // Мiнск, 1997. Выдавецтва “Тэксарт”. 

 

Дадзiёмава В. «Ян Давiд Голанд. Кароткi нарыс жыцця i творчасцi». Буклет VII-га фестываля "Адраджэнне беларускай капэлы". 26 ст. Тыраж 500 экз. Манаграфiчная брашура В. Дадзiёмавай прысвечана творчай асобе еўрапейскага музыканта, кампазiтара, настаўнiка, тэарэтыка музыкi Яна Давiда Голанда (1746-1827), якi амаль што паўстагоддзя працаваў у Беларусi i чыя творчая дзейнасць зрабіла вялiкi ўплыў на развiццё тутэйшага мастацтва. Прызнаны i папулярны ў Гамбургу кампазiтар на пачатку 1780-х гг. прымае запрашэнне Караля Станiслава Радзiвiла (“Пане Каханку”) i прыязджае ў Нясвiж працаваць прыдворным кампазiтарам i дырыжорам тамтэйшай капэлы. Сапраўдны поспех кампазiтару прынесла опера “Агатка, або Прыезд пана”, якая была напiсана ў 1784 годзе з нагоды прыезду ў Нясвiж караля Станiслава Аўгуста Панятоўскага. Высокапрафесiйны, дасканалы мастацкi твор Яна Голанда меў вялiкi поспех i больш за сорак гадоў iшоў на сцэнах Варшавы i Кракава, Вiльнi i Львова, Познанi i Вроцлава. З 1802 года i да канца свайго жыцця Ян Голанд працаваў у Вiльнi: выкладаў на факультэце лiтаратуры i свабодных мастацтваў Вiленскага унiверсiтэта i кiраваў унiверсiтэцкiм хорам i аркестрам. У Вiльнi ён выдаў “Акадэмiчны трактат пра сапраўднае мастацтва музыкi”, у якiм абагульніў свой тэарэтыка-педагагiчны вопыт, а таксама напiсаў разнастайныя фартэпiянныя п'есы i iншыя музычныя творы. Мастацтва Яна Голанда, безумоўна, адна з найбольш каштоўных старонак нашай музычнай спадчыны. Таленавiтасць i цудоўная натхнёнасць голандавай музыкi злучаецца з высокiм прафесiяналiзмам аўтара, майстэрскiм валоданнем iм тэхнiкай еўрапейскай каласiцысцкай традыцыi. Выданне абагульняе шматгадовую працу В. Дадзiёмавай, якая сабрала багатую iнфармацыю пра жыццёвы i творчы шлях кампазiтара, знайшла ў замежных бiблiятэках i прывезла ў Беларусь большасць з напiсаных Голандам твораў i разгледзела iх у сваiм даследаваннi. // Мiнск, 1997. Выдавецтва “Тэксарт”.

 

Скорабагатаў В. «FAUST. Опера А. Г. Радзівіла на лібрэта Ё. В. Гётэ / FAUST. Oper von A. H. Radzivil zum Libretto von J. W. Goethe». Буклет. На беларускай і нямецкай мовах. (80 ст.) Скорабагатаў В. — укладальнік і аўтар аналітычных матэрыялаў (адзін з іх у сааўтарстве з Н. Собалевай). У выданні друкуецца лібрэта оперы, а таксама яго пераклад на беларускую мову В. Сёмухі. // Мінск, 1999. Выдавецтва “Тэхналогія”.

 

НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧАЯ ЛIТАРАТУРА

Дадзiёмава В. «Восiп [Язэп] Казлоўскi. Кароткi нарыс жыцця i творчасцi». 24 ст. з iлюстрацыямi. Тыраж 500 экз. У навукова-папулярным выданнi разглядаецца жыццёвы i творчы шлях Язэпа Казлоўскага (1757-1831) — кампазiтара, чыя дзейнасць узбагацiла культуры Беларусi, Польшчы i Расii. Язэп Казлоўскi нарадзiўся на Беларусi, жыў i працаваў у родным краi. Адукацыю атрымаў у Варшаве, а ў Пецярбургу правёў найбольш плённы перыяд свайго жыцця. Казлоўскi — стваральнiк гiмна Расiйскай iмперыi (“Гром победы раздавайся”), шматлiкiх камерна-вакальных i iнструментальных, сiмфанiчных i харавых сачыненняў. Несумненна, Я. Казлоўскi быў адным з самых таленавiтых кампазiтараў мяжы ХVIII-ХIХ стст., наватарам у галiне некалькiх жанраў: камерна-iнструментальнай i вакальнай побытавай музыкi, а таксама канцэртна-тэатральнай. У музыцы Казлоўскага, для якой характэрна непасрэднасць, ўзнёсласць i трагiзм пачуццяў, адлюстравалася як кантрастнасць яго эпохi, так i драматызм асабiстага лёсу творцы, пазбаўленага Айчыны, вымушанага працаваць на чужыне. В. Дадзiёмава, абапiраючыся на вядомыя на сёняшнi дзень сачыненнi Я. Казлоўскага, прапануе аналiтычны агляд творчай спадчыны кампазiтара. // Мiнск, 1995, Выдавецтва “Тэксарт”.

           

Гай дэ Пiкарда. «Царкоўная музыка на Беларусi. 989-1995». 72 ст. з iлюстрацыямi, нотнымі прыкладамі. Тыраж 500 экз. Кнiга складаецца з дзвюх работ вядомага французскага даследчыка беларускай музыкi (якi стала жыў у Лондане) Гая дэ Пiкарды: “Царкоўная музыка на Беларусi” i “Багдан Анiсiмовiч”. Аўтар на працягу многiх гадоў мэтанакiравана вывучаў архiўныя матэрыялы, што тычацца беларускай культуры, асаблiва царкоўнай, у бiблiятэках Бельгii, Украiны, Польшчы, Англii i ЗША. У багатых паводле зместу гiстарычных нарысах Гай дэ Пiкарда на падставе знойдзеных iм дакументаў спрабуе паказаць працэс станаўлення царкоўнай музыкi ў Беларусi ад вытокаў да сучаснасцi, шляхi яе распаўсюджвання i нацыянальную адметнасць. Асобны нарыс прысвечаны разгляду вядомага помнiка беларускай лiтургiчнай музыкi, зборнiка XVI стагоддзя — “Супрасльскага iрмалагiёна”, складзенага манахам, выдатным музыкантам Багданам Анiсiмовiчам. У раздзел “Нотныя прыклады” (усяго дванаццаць) ўвайшлi напевы з Супральскага iрмалагiёна, Багагласнiка XVIII ст., з Яблачынскага рукапiсу, а таксама аўтарскiя апрацоўкi i творы Мiколы Кулiковiча, Мiколы Равенскага i Алега Залётнева. // Мiнск, 1995. Выдавецтва “Тэксарт”.

           

Мархель У., Скорабагатаў В. «“Сялянскiя песенькi” ў “Хатнiм спеўнiку”». 12 ст. з iлюстрацыямi; нотны прыклад. Тыраж 310 экз. У гэтым навуковым выданнi разглядаюцца стасункi выдатных сыноў беларускай зямлi — паэта Яна Чачота (1796-1847) i кампазiтара Станiслава Манюшкi (1819-1872). Вынiкам iх плённага супрацоўнiцтва з’явiлiся 22 песнi на тэксты з чачотавых зборнiкаў “Сялянскiя песенькi з-над Нёмна, Дзвіны і Дняпра”, змешчаныя Манюшкам у “Хатнiх спеўнiках”. // Мiнск, 1996. Выдавецтва “Раканон”.

           

Скорабагатаў В. «Зайгралі спадчынныя куранты». Цыкл нарысаў з гісторыі беларускай прафесійнай музычнай культуры Беларусі. Навукова-папулярнае выданне. (180 ст.). Асобныя артыкулы напісаны ў сааўтарстве з Г. Каржанеўскай, Н. Собалевай і У. Мархелем. Тыраж 1000 экз. // Мінск, 1998 г. Выдавецтва “Тэхналогія”.

 

Скорабагатаў В.  «Абышоўся без славы… Кампазітар Ян Тарасевіч». Манаграфія, навуковае выданне. 140 ст. // Мінск, 2001. Выдавецтва “Тэхналогія”.

 

Немагай С. М.  «Жыццё і творчасць М. Кл. Агінскага ў каардынатах яго часу і культурнага асяроддзя». Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь. УА «Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі». У манаграфіі ўпершыню прадпрыняты комплексны аналіз музычнай дзейнасці і творчай спадчыны Міхала Клеафаса Агінскага ў кантэксце культуры яго часу і сацыяльнага асяроддзя. На аснове вялікага масіву матэрыялаў, выяўленых у архівах і бібліятэках розных краін, здзейснена рэканструкцыя цэласнай карціны музычнай культуры вышэйшага саслоўя Беларусі канца XVIII — першай трэці ХІХ ст. Кніга адрасавана прафесійным музыкантам, аспірантам, студэнтам, а таксама шырокаму колу чытачоў, якія цікавяцца гісторыяй айчыннай музычнай культуры. // Мінск, 2007. Друкарня УП «Бестпрынт».

 

«Рамансы Міхала Клеафаса Агінскага». Аўтары артыкулаў: С. Немагай, В. Скорабагатаў, В. Дадзіёмава. Укладальнік У. Кузьмін. Навуковыя рэдактары: В. Скорабагатаў, С. Немагай. Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь; НАВТ оперы і балета РБ; ТК “Беларуская Капэла”. 92 ст. з iлюстрацыямi. Ум.-др. арк. 4,4. Ул.-выд. арк. 3,6. Тыраж 99 экз.  //  Мiнск, 2015. Выдавецтва “Каўчэг”.

 

Віктар Скорабагатаў. «Антон Генрык Радзівіл і яго опера “Фаўст”». Навукова-папулярнае выданне. 116 ст. з iлюстрацыямi. Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь; НАВТ оперы і балета РБ; ТК “Беларуская Капэла”. Ум.-др. арк. 6,1. Ул.-выд. арк. 4,5. Тыраж 500 экз. //  Мiнск, 2017. Выдавецтва “Каўчэг”.

 

Корженевская Анна. «Концертмейстерское искусство. Теория и практика». Зборнік артыкулаў Ганны Барысаўны Каржанеўскай, напісаных у розныя гады, заснаваны на яе асабістым вопыце шматгадовай працы канцэртмайстрам Белтэлерадыёкампаніі. Гэта разважанні пра розныя накірункі ў рабоце канцэртмайстра, уключаючы канцэртную, рэдактарскую, даследчую і педагагічную дзейнасць. Зборнік прысвячаецца памяці выдатнага музыканта, чалавека і педагога — Эдзі Майсееўны Тырманд. Шэраг матэрыялаў напісаны ў суаўтарстве з В. Скорабагатавым. Навуковае выданне. 106 стр. Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь; НАВТ оперы і балета РБ; ТК “Беларуская Капэла”. Ум.-др. арк. 6,1. Ул.-выд. арк. 4,2. Тыраж 400 экз. //  Мiнск, 2017. Выдавецтва “Каўчэг”.

 

«Міхал Клеафас Агінскі. Лісты аб музыцы. Карэспандэнцыя». Навукова-папулярнае выданне. Укладанне, каментарыі, уступны артыкул Святлены Немагай. 375 ст. з iлюстрацыямi. Ум.-др. арк. 29,3. Ул.-выд. арк. 25,2. Тыраж 99 экз. //  Мiнск, 2018. Выдавецтва “Каўчэг”.

 

Віктар Скорабагатаў, Уладзімір Мархель, Ганна Каржанеўская. «Манюшка на Радзіме». Навукова-папулярнае выданне. 60 ст. з iлюстрацыямi. Тыраж 99 экз. //  Убель, 2019.

 

МЕТАДЫЧНАЯ ЛIТАРАТУРА

Корженевская А., Юркевич В., Скоробогатов В.          «Музыка». Экспериментальная программа для 9 класса школ с общеэстетическим уклоном. Учебное издание. Министерство образования Республики Беларусь. Национальный институт образования. // Минск, 2002.

 

Каржанеўская Г., Юркевіч В., Скорабагатаў В.           «Праграма па прадмету “Музыка”» для  ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання. І–ІХ класы з агульнаэстэтычным напрамкам. Міністэрства адукацыі РБ. Нацыянальны Інстытут адукацыі. // Мінск. 2004.

 

Корженевская А., Юркевич В., Скоробогатов В.          «Программа по предмету “Музыка”» для учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования с русским языком обучения с 12-летним сроком обучения. І–ІХ классы с общеэстетическим направлением. Міністэрства адукацыі РБ. Нацыянальны Інстытут адукацыі. // Мінск. 2004.

 

Каржанеўская Г., Юркевіч В., Скорабагатаў В.           «Музыка». Вучэбны дапаможнік для 5 класа агульнаадукацыйных школ (класаў) з агульнаэстэтычным кірункам. 207 ст., Ул.-выд. арк. 9,62. Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. // Мінск, 2005. Выдавецтва “Беларусь”.

 

Корженевская А., Юркевич В., Скоробогатов В.          «Музыка в пятом классе». Учебно-методическое пособие для учителей общеобразовательных школ (классов) с обще-эстетическим направлением. 224 ст. Рекомендовано Научно-методическим учреждением “Национальный институт образования” Министерства образования Республики Беларусь. // Минск, 2006. Выдавецтва “Беларусь”.

 

Корженевская А., Юркевич В., Скоробогатов В.          «Музыка». Учебное пособие для 6 класса общеобразовательных школ с обще-эстетическим направлением. 192 ст. Допущено Министерством образования Республики Беларусь. // Минск, 2006. Выдавецтва “Беларусь”.

 

“МАСТАЦКАЯ” ЛІТАРАТУРА

«Званы старое казкі». Зборнік змяшчае вершы да дванаццаці вакальных цыклаў, якія ўвайшлі ў залаты фонд сусветнай музычнай культуры. Іх аўтары — Людвіг ван Бэтховэн, Антон Генрык Радзівіл, Франц Шубэрт, Робэрт Шуман, Рыхард Вагнэр, Ёганэс Брамс і Густаў Малер у перакладах Васіля Сёмухі. (160 ст.) Літаратурна-мастацкае выданне. Укладанне — Г. Каржанеўская, літаратурна-музычны рэдактар — Віктар Скорабагатаў. Уступ “Нямецкая паэзія часу рамантызму” — Ганна Каржанеўская і Віктар Скорабагатаў. // Мінск, 2011. Выдавецтва “Тэхналогія”.

 

«Ян Давід Голанд. “Агатка, або Прыезд пана”». Літаратурна-мастацкае выданне. Друкуюцца наступныя матэрыялы: Людміла Мітаковіч. “Нясвіжскі оперны шэдэўр”; Віктар Скорабагатаў. “Беларуская Агатка і аўстрыйскі Фігаро”; Мацей Радзівіл-Людміла Мітаковіч. Лібрэта оперы ў 3-х дзеях. 60 ст. з iлюстрацыямi. Ум.-др. арк. 3,5. Ул.-выд. арк. 2,5.Тыраж 500 экз. //  Мiнск, 2017. Выдавецтва “Каўчэг”.

 

Лібрэта опер нясвіжскіх кампазітараў XVIII-XIX стагоддзяў. Літаратурна-мастацкае выданне. Рэдакцыйная калегія: Ганна Каржанеўская, Віктар Скорабагатаў, Вячаслаў Вайткевіч, Сяргей Махаў, Святлена Немагай. У выданне ўвайшлі лібрэта опер: У. Радзівіл “Шчаслівае няшчасце, або Выкраданне Еўропы”, У. Радзівіл “Сляпое каханне наступстваў не бачыць”, М. Радзівіл “Агатка, або Прыезд пана”, С. Кавалёў “Чужое багацце нікому не служыць”, Ё. В. Гётэ “Фаўст”. Літаратурна-мастацкае выданне 196 ст. з iлюстрацыямi. Ум.-др. арк. 10,3. Ул.-выд. арк. 8,7.Тыраж 99 экз. //  Мiнск, 2017. Выдавецтва “Каўчэг”.

 

НОТНЫЯ ВЫДАННІ

Творчы калектыў НАВТ оперы і балета РБ «Беларуская Капэла» – заснавальнік сямі серый нотных выданняў:

  • “Музыка старажытных сядзібаў”
  • “Беларускі гістарычны нотазбор”
  •  “Мікола Равенскі. Збор твораў”
  • “Ян Тарасевіч. Збор твораў”
  • “Беларуская вакальная музыка XVII-XX стагоддзяў”
  • “Станіслаў Манюшка. Арыі з опер. Камерныя творы” (5 выданняў: для сапрана, мецца-сапрана, тэнара, барытона, баса)
  • “Станіслаў Манюшка. Песні нашага касцёла” (3 выданні: для аргана; салістаў-вакалістаў у суправаджэнні ф-на (аргана); хора)
  • Нотныя выданні рознага кірунку.

 

«Музыка сям'i Ельскiх. Творы для фартэпiяна». Серыя нотных выданняў «Музыка старажытных сядзiбаў». Выпуск 1. Музычны рэдактар Ігар Алоўнікаў. 48 ст. з iлюстрацыямi. Тыраж 500 экз. Зборнiк складаецца з твораў для фартэпiяна прадстаўнiкоў слыннага беларускага роду, кампазiтараў-рамантыкаў Аляксандра i Мiхала Ельскiх. Ва ўступным артыкуле да зборнiка Л. Мiтаковiч прадстаўляе ўзнёслую атмасферу своеасаблiвай "сядзiбы муз" — спадчыннага маёнтка Ельскiх у Дудзiчах, якая стваралася намаганнямi некалькiх пакаленняў гэтага роду. Чытач знаёмiцца з бiяграфiямi братоў Ельскiх, чыя музыка складае аснову зборнiка: знакамiтага ў свой час скрыпача-вiртуоза, кампазiтара Мiхала (1831-1904), а таксама ягонага брата — пiсьменнiка, краязнаўцы i гiсторыка, апантанага збiральнiка рарытэтаў — Аляксандра Ельскага (1834-1916), якi таксама быў музыкантам-аматарам i кампазiтарам. // Мiнск, 1995. Выдавецтва “Палiфакт”.

 

«Беларуская гiтарная музыка». Выпуск I. Музычны рэдактар Валерый Жывалеўскі. 32 ст. з iлюстрацыямi. Тыраж 500 экз. Зборнiк складаюць гiтарныя творы сучасных беларускiх кампазiтараў Г. Гарэлавай, Я. Паплаўскага, В. Жывалеўскага. // Мiнск, 1996. Выдавецтва “Тэксарт”.

 

Манюшка Станiслаў, Чачот Ян. «Песнi з-над Нёмана i Дзвiны». Серыя нотных выданняў «Беларускі гістарычны нотазбор». Выпуск 1. Музычны рэдактар Ганна Каржанеўская. 56 ст. Тыраж 500 экз. У зборнiк увайшлi 22 песнi, напiсаныя Манюшкам на вершы Чачота (у перакладах на беларускую мову). Польскiя арыгiналы тэкстаў прыведзены ў дадатку. У каментары да выдання В. Скорабагатаў i У. Мархель прыводзяць наступную iнфармацыю: даты першапублiкацый рамансаў, вытокi польскiх тэкстаў, а таксама звесткi пра пераклады гэтых вершаў на беларускую мову. // Мiнск, 1996. Выдавецтва “Тэксарт”.
Cпампаваць тут.

 

«Музыка сям'i Ельскiх. Творы для скрыпкi i фартэпiяна». Серыя нотных выданняў «Музыка старажытных сядзiбаў». Выпуск 2. Музычныя рэдактары Ганна Каржанеўская і Леў Гарэлік. 68 ст. з iлюстрацыямi; партыя скрыпкi. Тыраж 500 экз. У зборнiк увайшлi творы для скрыпкi i фартэпiяна Мiхала i Караля Ельскiх. Ва ўступным артыкуле Л. Мiтаковiч прадстаўляе бiяграфiю i агляд творчасцi Мiхала Ельскага, вядомага скрыпача, аўтара музычных кампазiцый, сярод якiх — канцэрты для скрыпкi з аркестрам, буйныя канцэртныя п’есы для скрыпкi i фартэпiяна. У выданне ўваходзiць таксама “Паланез 1837 года” Караля Ельскага — бацькі Міхала, творчы склад натуры i замiлаванасць мастацтвам якога перадалася сынам — Мiхалу i Аляксандру. // Мiнск, 1996. Выдавецтва “Палiфакт”.

 

«Рэлiгiйная музыка на Беларусi». Для змешанага хору. Выпуск I. 64 стар. з iлюстрацыямi. Тыраж 500 экз. Нотны зборнiк прадстаўляе панараму беларускай лiтургiчнай музыкi ад ХVII стагоддзя да нашых дзён. У яго ўваходзяць урыўкi з “Псалтыры рыфмастворанай” Сiмяона Полацкага (музыка Васiля Цiтова), Палескiя i Жыровiцкiя напевы ХVII стагоддзя, а таксама рэлiгiйныя творы кампазiтараў ХХ стагоддзя: Мiколы Кулiковiча, Аляксея Туранкова, Мiхала Анцава, Мiколы Равенскага, Людмiлы Шлег, Яўгена Паплаўскага, Кiрылы Насаева. Тэксты твораў дадзены ў перакладзе з царкоўнаславянскай на сучасную беларускую мову, ажыццёўленыя айцом Аляксандрам Надсанам (Лондан). // Мiнск, 1996. “Тэксарт”.      

 

«Антонiй Генрык Радзiвiл. Вакальныя творы». Серыя нотных выданняў «Музыка старажытных сядзiбаў». Выпуск 3. Музычны рэдактар Ганна Каржанеўская. 72 стар. з iлюстрацыямi. Тыраж 500 экз. У зборнiку прадстаўлены рамансы i вакальныя нумары з музыкi да тэатральных пастановак Антона Генрыка Радзiвiла. Уступны артыкул В. Скорабагатава знаёмiць чытача з фактамi бiяграфii i асноўнымi сферамi творчасцi прадстаўнiка буйнога беларускага магнацкага роду (яго нясвiжскай галiны) Антона Радзiвiла — музыканта-аматара (вiяланчэлiста, спевака i кампазiтара), аўтара адзінай на ўласны тэкст Гётэ оперы “Фаўст”. Творы аранжыраваны для спеваў з фартэпiяна. Тэксты прыводзяцца ў беларускiм перакладзе В. Сёмухі i ў арыгiнале (нямецкая, французская i польская мовы). // Мiнск, 1997. Выдавецтва “Палiфакт”.

 

«Станіслаў Манюшка. Мая ліра для спеваў».  Нотнае выданне. 84 стар. з iлюстрацыямi. Тыраж 500 экз. У выданні друкуюцца песні Манюшкі на тэксты Уладзіслава Сыракомлі. Музычны рэдактар Ганна Каржанеўская. У каментары Віктар Скорабагатаў i Уладзімір Мархель прыводзяць наступную iнфармацыю: даты першапублiкацый польскiх тэкстаў, першапублiкацый песень, а таксама звесткi пра пераклады вершаў на беларускую мову. Польскiя тэксты прыведзены ў дадатку. // Мінск, 1998. Выдавецтва “Тэксарт”.

 

Ян Давiд Голанд. «Агатка, або Прыезд пана». Камiчная опера ў 3-х дзеях. Клавiр. Лiбрэта Мацея Радзiвiла. Серыя нотных выданняў «Музыка старажытных сядзiбаў». Выпуск 4. 224 стар. з iлюстрацыямi. Тыраж 150 экз. Клавірнае пералажэнне і музычная рэдакцыя Ганны Каржанеўскай. Выданне клавiра "Агаткi..." здзейснена ўпершыню. Яно заснавана на матэрыяле фотакопii (1989 г). з рукапiсу яе партытуры, якая захоўваецца ў бiблiятэцы Польскай Акадэмii навук у Кракаве. // Мiнск, 1998.  Выдавецтва “Палiфакт”.

 

Станіслаў Манюшка. «Свіцязянка». Балады на вершы Адама Міцкевіча. Серыя нотных выданняў «Беларускі гістарычны нотазбор». Выпуск 3. Музычны рэдактар Ганна Каржанеўская. Нотнае выданне. 96 стар. з iлюстрацыямi. Тыраж 500 экз. У каментары да выдання Віктар Скорабагатаў i Уладзімір Мархель прыводзяць наступную iнфармацыю: даты першапублiкацый польскiх тэкстаў А. Міцкевіча, першапублiкацый баладаў С. Манюшкі, а таксама звесткi пра пераклады вершаў на беларускую мову. Польскiя тэксты прыведзены ў дадатку. // Мінск, 1998. Выдавецтва “Паліфакт”.

 

Антонiй Генрык Радзiвiл.  «Фрагменты оперы “Фаўст”». Серыя нотных выданняў «Музыка старажытных сядзiбаў». Выпуск 5. 72 стар. з iлюстрацыямi. Тыраж 500 экз. Музычны рэдактар Ганна Каржанеўская. У зборнiку прадстаўлены вакальныя нумары з музыкi оперы “Фаўст” Антонiя Генрыка Радзiвiла для спеваў з фартэпiяна. Уступны артыкул В. Скорабагатава знаёмiць чытача з фактамi бiяграфii i асноўнымi сферамi творчасцi прадстаўнiка буйнога беларускага магнацкага роду (яго нясвiжскай галiны) Антонiя Радзiвiла — музыканта-аматара (вiяланчэлiста, спевака i кампазiтара), аўтара адзінай на тэкст самога Гётэ оперы “Фаўст”. Тэксты прыводзяцца ў беларускiм перакладзе В. Сёмухі i ў нямецкамоўным арыгiнале Ё. В. Гётэ. // Мiнск, 1999. Выдавецтва “Палiфакт”.

 

«Сляза Вялiкага Адама. Вакальныя творы беларускiх кампазiтараў». (У гонар 200-годдзя Адама Мiцкевiча). Серыя нотных выданняў «Беларускі гістарычны нотазбор». Выпуск 4. 44 стар. Тыраж 250 экз. Музычны рэдактар Ганна Каржанеўская. Выданне прадстаўляе творы сучасных беларускiх кампазiтараў. У зборнiк увайшлi балады, рамансы i песнi не толькi на вершы самога Адама Мiцкевiча, але i на вершы беларускiх паэтаў, што прысвечаны асобе нашага вялiкага суайчыннiка. Раманс Л. Абелiёвiча “Плывец” i песня Ю. Семенякi “Зося” напiсаны яшчэ ў 1950-я гады. Для гэтага выдання кампазiтар Э. Наско стварыў другую рэдакцыю рамансаў “Дзень добры” i “Да Нёмна” (першая рэдакцыя 1993г.). Астатнiя творы напiсаны па замове ТК “Беларуская Капэла” напярэдаднi юбiлею Адама Мiцкевiча. // Мiнск, 1999.  Выдавецтва “Палiфакт”.

 

«Музыка сям’і Агінскіх. Вакальныя творы». Серыя нотных выданняў «Музыка старажытных сядзiбаў». Выпуск 6. Нотнае выданне. (72 ст.).  Музычны рэдактар Ганна Каржанеўская. Тэксты рамансаў на беларускай, французскай і італьянскай мовах, прадмова на беларускай, рускай і англійскай мовах. // Мінск, 2000. Выдавецтва “Паліфакт”.

 

«Музыка сям’і Агінскіх. Інструментальныя творы». Серыя нотных выданняў «Музыка старажытных сядзiбаў». Выпуск 7. Нотнае выданне. (116 ст.). Музычны рэдактар Ігар Алоўнікаў. Уступ на беларускай, рускай, польскай і англійскай мовах. // Мінск, 2001. Выдавецтва “Паліфакт”.

 

«Магутны Божа». Нотнае выданне. (48 ст.). Творы для голаса і фартэпіяна. Музычны рэдактар Ганна Каржанеўская. // Мінск, 2001. Выдавецтва “Тэхналогія”.

 

«Магутны Божа». Нотнае выданне. (52 ст.). Творы для хору a-capella. Музычны рэдактар Кірыла Насаеў. // Мінск, 2001. Выдавецтва “Тэхналогія”.

 

Вячаслаў Кузняцоў. «Урачыстыя фанфары і Кант-гімн». Нотнае выданне. (6 ст.). Паводле “Полацкага сшытку” для сімфанічнага аркестра. Партытура. // Мінск, 2002. Выдавецтва ТЭХНАЛОГІЯ.

 

Ян Тарасевіч. «Песня кахання». / Jan Tarasiewicz. «Pieśń miłości». Творы для фартэпіяна. / Utwory na fortepian. Нотнае выданне з серыі “Беларускі гістарычны нотазбор”. Выпуск 5. (152 ст.) Музычны рэдактар Ігар Алоўнікаў.  // Мінск – Беласток, 2002 / Mińsk – Białystok, 2002.

 

Мікола Равенскі. «Збор твораў. Вакальныя творы». Нотнае выданне. 27 ст. (для голасу ў суправаджэнні фартэпіяна. Музычны рэдактар Г. Каржанеўская. Ад рэдакцыйнай калегіі” і прадмова “Вакальныя творы Міколы Равенскага”  — Г. Каржанеўская, В. Скорабагатаў. Каментар — В. Скорабагатаў. // Мінск, 2005. Выдавецтва “Тэхналогія”.

 

Мікола Равенскі. «Збор твораў. Літургічныя творы. Для хору a capella». Нотнае выданне. 90 ст. Пад рэдакцыяй К. Насаева. “Ад рэдакцыйнай калегіі” і прадмова “Літургічныя творы Міколы Равенскага” — К. Насаеў, В. Скорабагатаў. Каментар — В. Скорабагатаў. // Мінск, 2005. Выдавецтва “Тэхналогія”. 

 

Антон Генрык Радзівіл. «Фаўст». Опера ў трох дзеях. Клавір. Серыя нотных выданняў «Музыка старажытных сядзiбаў». Выпуск 8. Нотнае выданне на беларускай (пераклад В. Сёмухі) і нямецкай мовах. (404 ст.) Музычная рэдакцыя Ганны Каржанеўскай. Артыкул “Антон Генрык Радзівіл” — В. Скорабагатаў. Ад рэдактара — Г. Каржанеўская. Каментар — В. Скорабагатаў, В. Сёмуха і Г. Каржанеўская. // Мінск, 2006. Выдавецтва “Тэхналогія”.

 

«Беларуская вакальная музыка XVII-XVIII стагоддзяў (барока)». Творы для сапрана і мецца-сапрана ў суправаджэнні фартэпіяна. Нотнае выданне. 40 ст. Ул.-выд. арк. 3,5. Ум.-друк. арк. 2,7. Тыраж 100 экз. Укладанне, прадмова, метадычныя заўвагі і музычная рэдакцыя  — Каржанеўская Г. Міністэрства Культуры РБ., БДАМ.  // Мінск, 2006. Выдавецтва “Промпечать”.

 

«Беларуская вакальная музыка XVII-XVIII стагоддзяў (барока)». Творы для тэнара ў суправаджэнні фартэпіяна. Нотнае выданне. 40 ст. Ул.-выд. арк. 3,5. Ум.-друк. арк. 2,7. Тыраж 100 экз. Укладанне, прадмова, метадычныя заўвагі і музычная рэдакцыя — Каржанеўская Г. Міністэрства Культуры РБ., БДАМ.  // Мінск, 2006. Выдавецтва “Промпечать”.

 

«Беларуская вакальная музыка XVII-XVIII стагоддзяў (барока)». Творы для барытона і баса ў суправаджэнні фартэпіяна. Нотнае выданне. 40 ст. Ул.-выд. арк. 3,5. Ум.-друк. арк. 2,7. Тыраж 100 экз. Укладанне, прадмова, метадычныя заўвагі і музычная рэдакцыя — Каржанеўская Г. Міністэрства Культуры РБ., БДАМ.  // Мінск, 2006. Выдавецтва “Промпечать”.

 

Ігар Хадоска. «Жальбы». Араторыя для чытальніка, салістаў, хора і аркестра. Клавір. Нотнае выданне (60 ст.).  З серыі «Беларускі гістарычны нотазбор». Выпуск 6. Музычны рэдактар Ганна Каржанеўская. Прадмова і каментар В. Скорабагатаў, Г. Лыч. Міністэрства Культуры РБ, “Беларуская Капэла”. // Мінск, 2007. Выдавецтва “Тэхналогія”.

 

Мікола Равенскі. «Збор твораў. Творы для фартэпіяна». Нотнае выданне. (30 ст.). Пад рэдакцыяй Ігара Алоўнікава. “Ад рэдакцыйнай калегіі” і Каментар — В. Скорабагатаў. Уступны артыкул “Творы для фартэпіяна Міколы Равенскага” — І. Алоўнікаў. Міністэрства Культуры РБ, “Беларуская Капэла”. // Мінск, 2007. Выдавецтва “Тэхналогія”.

 

Мікола Равенскі. «Збор твораў. Беларускія народныя песні». Нотнае выданне. (192 ст.). “Ад рэдакцыйнай калегіі” і прадмова “Беларускія народныя песні ў запісах і даследванні Міколы Равенскага” — Г. Каржанеўская, В. Скорабагатаў,   Каментар — В. Скорабагатаў. Міністэрства Культуры РБ, “Беларуская Капэла”. // Мінск, 2008. Выдавецтва “Тэхналогія”.

 

Язэп Казлоўскі. «Te Deum laudamus». Для двух хораў, салістаў, аргана і сімфанічнага аркестра. Клавір. Музычны рэдактар пералажэння для хораў, салістаў і фартэпіяна Ганна Каржанеўская. Нотнае выданне. (180 ст.). Першая публікацыя твора. Тыраж — 150 экз. Міністэрства Культуры РБ, БДАМ, “Беларуская Капэла”. // Мінск, 2008. Выдавецтва “Тэхналогія”.

 

Канстанцін Горскі. «Вакальныя творы». Нотнае выданне з серыі «Беларускі гістарычны нотазбор». Выпуск 7. Рэдактар Ганна Каржанеўская. Нотнае выданне. (72 ст.). Тыраж — 150 экз. Міністэрства Культуры РБ, БДАМ, “Беларуская Капэла”. // Мінск, 2008. Выдавецтва “Тэхналогія”.

 

Тырманд Эдзі Маісееўна. «Выбраныя творы». Для скрыпкі, віяланчэлі, цымбалаў і домры ў суправаджэнні фартэпіяна. 70 ст. Тыраж 30 экз. Нотнае выданне. Г. Каржанеўская — укладальнік, музычная рэдакцыя. Міністэрства Культуры РБ, БДАМ. //  Мінск, 2008. Выдавецтва “Промпечать”.

 

«Беларуская вакальная музыка XVIII-ХІХ стагоддзяў (класіцызм)».  Творы для сапрана і мецца-сапрана ў суправаджэнні фартэпіяна. Пад рэдакцыяй Ганны Каржанеўскай. Вучэбна-метадычны дапаможнік. Нотнае выданне. (124 ст.). Тыраж 100 экз. Міністэрства Культуры РБ, БДАМ, // Мінск, 2010. Выдавецтва “Промпечать”.

 

«Беларуская вакальная музыка XVIII-ХІХ стагоддзяў (класіцызм)».  Творы для тэнара ў суправаджэнні фартэпіяна. Пад рэдакцыяй Ганны Каржанеўскай. Вучэбна-метадычны дапаможнік. Нотнае выданне. (92 ст.). Тыраж 100 экз. Міністэрства Культуры РБ, БДАМ, // Мінск, 2010. Выдавецтва “Промпечать”.

 

«Беларуская вакальная музыка XVIII-ХІХ стагоддзяў (класіцызм)». Творы для барытона і баса ў суправаджэнні фартэпіяна. Пад рэдакцыяй Ганны Каржанеўскай. Вучэбна-метадычны дапаможнік. Нотнае выданне. (104 ст.). Тыраж 100 экз. Міністэрства Культуры РБ, БДАМ, // Мінск, 2010. Выдавецтва “Промпечать”.

 

«Кантавая культура Беларусі XVII-XVIII стагоддзяў». Творы для голасу ў суправаджэнні фартэпіяна. Нотнае выданне з серыі «Беларускі гістарычны нотазбор». Выпуск 8. Музычны рэдактар Ганна Каржанеўская. Укладанне — Ганна Каржанеўская, Віктар Скорабагатаў. Уступныя артыкулы — В. Скорабагатаў. 80 ст. Ум.-друк. арк. 9,3. Міністэрства Культуры РБ, БДАМаст., НАВТ оперы і балета РБ (ТК “Беларуская Капэла”). // Мінск, 2011. Выдавецтва “Каўчэг”.

 

Станіслаў Манюшка. «Лірнік вясковы». Вакальны цыкл на вершы Уладзіслава Сыракомлі. Нотнае выданне з серыі «Беларускі гістарычны нотазбор». Выпуск 9. 28 старонак, ум.-друк. арк. 3,0. Тыраж 100 экз. Музычны рэдактар Ганна Каржанеўская. Міністэрства Культуры РБ, БДАМаст., “Беларуская Капэла”.  // Мінск, 2012. Выдавецтва “Каўчэг”.

 

«Беларуская вакальная музыка XIX-XX стагоддзяў (рамантызм)». Творы для сапрана ў суправаджэнні фартэпіяна. Сшытак І (арыі з опер). Музычны рэдактар Ганна Каржанеўская. Укладанне — Каржанеўская Г., Скорабагатаў В. Міністэрства Культуры РБ, БДАМ. Нотнае выданне. 114 старонак, ул.-выд. арк. 12, 99. Тыраж 50 экз. // Мінск, 2012. Выдавецтва “Промпечать”.

 

Ян Давід Голанд. «Патаемнае». Творы для голасу ў суправаджэнні фартэпіяна. Нотнае выданне з серыі “Музыка старажытных сядзібаў”. Выпуск 9. Апрацоўкі Уладзіміра Байдава. Перакладанне для фартэпіяна і музычная рэдакцыя Ганны Каржанеўскай.32 ст., ум.-друк. арк. 3,0. Тыраж 50 экз. У зборнік уваходзяць песні Яна Давіда Голанда (1746 – 1827) — капельмайстра двара Радзівілаў у Нясвіжы (1780 – 1800) — са зборніка «Гульня без картаў, або Гарманічныя забавы для пачаткоўцаў за фартэпіяна з дзвюма скрыпкамі» (паводле выдання: Гамбург, 1781). // Мінск, 2012. Выдавецтва “Каўчэг”.

 

Антон Генрык Радзівіл. «Рамансы». Творы для голасу ў суправаджэнні фартэпіяна. Нотнае выданне з серыі “Музыка старажытных сядзібаў”. Выпуск 10. Укладанне Каржанеўскай Ганны, Скорабагатава Віктара, апрацоўка Каржанеўскай Ганны. 40 ст., ум.-друк. арк. 5,4. Тыраж 50 экз. У зборнік уваходзяць рамансы Антона Генрыка Радзівіла (1775 – 1833) — кампазітара, спевака, мецэната, XII ардыната Нясвіжскага, заснавальніка берлінскай лініі Радзівілаў. // Мінск, 2012. Выдавецтва “Каўчэг”.

 

«Беларуская вакальная музыка XIX-XX стагоддзяў (рамантызм)».Творы для сапрана ў суправаджэнні фартэпіяна. Сшытак ІІ (рамансы і песні). Музычны рэдактар Ганна Каржанеўская. Укладанне — Каржанеўская Г., Скорабагатаў В. Міністэрства Культуры РБ, БДАМ. Нотнае выданне. 81 старонка, ул.-выд. арк. 11, 62. Тыраж 50 экз. Міністэрства Культуры РБ., БДАМ; // Мінск, 2013. Выдавецтва “Промпечать”.

 

Станіслаў Манюшка. «Год у песні». Вакальны цыкл на вершы Уладзіслава Сыракомлі. Нотнае выданне з серыі «Беларускі гістарычны нотазбор». Выпуск 10. 20 старонак, ум.-друк. арк. 2,3. Тыраж 100 экз. Музычны рэдактар Ганна Каржанеўская. Міністэрства Культуры РБ, БДАМаст., “Беларуская Капэла”.  // Мінск, 2013. Выдавецтва “Каўчэг”.

 

Тарасевіч Ян.   «Творы для скрыпкі і фартэпіяна». Нотнае выданне з серыі «Беларускі гістарычны нотазбор». Выпуск 11. Музычныя рэдактары — Даша Мароз і Арцём Шышкоў. Клавір 24 ст. + партыя скрыпкі 9 ст. Тыраж 50 экз. // Мiнск, 2013. Выдавецтва “Вараксін”.

 

Тарасевіч Ян.   «Песні-жальбы». Творы для хора a capella. Нотнае выданне з серыі «Беларускі гістарычны нотазбор». Выпуск 12. Музычны рэдактар — Алег Гембіцкі. 44 ст. Тыраж 50 экз. // Мiнск, 2013. Выдавецтва “Вараксін”.

 

Агінскі Міхал Клеафас. «Рамансы». Творы для голасу ў суправаджэнні фартэпіяна. Сшытак першы. Нотнае выданне з серыі «Беларускі гістарычны нотазбор». Выпуск 13. Музычны рэдактар Ганна Каржанеўская. 74 ст. Тыраж 50 экз. // Мінск, 2013. Выдавецтва “Каўчэг”.

 

Ян Давiд Голанд. «Чужое багацце нiкому не служыць». Камiчная опера ў дзвюх дзеях. Клавiр. Нотнае выданне з серыі "Музыка старажытных сядзiбаў", выпуск 11. Нотнае выданне, 110 старонак. Тыраж 50 экз. Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, НАВТ оперы і балета Рэспублікі Беларусь (ТА «Беларуская Капэла»). // Мінск, 2014. Выдавецтва “Каўчэг”.

 

Станіслаў Манюшка. «Арыі з опер, камерныя творы». Для сапрана ў суправаджэнні фартэпіяна. Аўтары-укладальнікі Скорабагатаў В. і Каржанеўская Г. Музычны рэдактар Ганна Каржанеўская.

Нотнае выданне. 100 старонак. Тыраж 50 экз. Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, НАВТ оперы і балета Рэспублікі Беларусь (ТА «Беларуская Капэла»), Установа адукацыі «Беларуская дзяржаўная акадэмія мастацтваў» // Мінск, 2014. Выдавецтва “Каўчэг”.

 

Станіслаў Манюшка. «Арыі з опер, камерныя творы». Для мецца-сапрана ў суправаджэнні фартэпіяна. Аўтары-укладальнікі Скорабагатаў В. і Каржанеўская Г. Музычны рэдактар Ганна Каржанеўская. Нотнае выданне. 64 старонкі. Тыраж 50 экз. Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, НАВТ оперы і балета Рэспублікі Беларусь (ТА «Беларуская Капэла»), Установа адукацыі «Беларуская дзяржаўная акадэмія мастацтваў» // Мінск, 2014. Выдавецтва “Каўчэг”.

 

Станіслаў Манюшка. «Арыі з опер, камерныя творы». Для тэнара ў суправаджэнні фартэпіяна. Аўтары-укладальнікі Скорабагатаў В. і Каржанеўская Г. Музычны рэдактар Ганна Каржанеўская.

Нотнае выданне. 63 старонкі. Тыраж 50 экз. Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, НАВТ оперы і балета Рэспублікі Беларусь (ТА «Беларуская Капэла»), Установа адукацыі «Беларуская дзяржаўная акадэмія мастацтваў» // Мінск, 2014. Выдавецтва “Каўчэг”.

 

Станіслаў Манюшка. «Арыі з опер, камерныя творы». Для барытона ў суправаджэнні фартэпіяна. Аўтары-укладальнікі Скорабагатаў В. і Каржанеўская Г. Музычны рэдактар Ганна Каржанеўская.

Нотнае выданне. 91 старонка. Тыраж 50 экз. Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, НАВТ оперы і балета Рэспублікі Беларусь (ТА «Беларуская Капэла»), Установа адукацыі «Беларуская дзяржаўная акадэмія мастацтваў» // Мінск, 2014. Выдавецтва “Каўчэг”.

 

Станіслаў Манюшка. «Арыі з опер, камерныя творы». Для барытона ў суправаджэнні фартэпіяна. Аўтары-укладальнікі Скорабагатаў В. і Каржанеўская Г. Музычны рэдактар Ганна Каржанеўская.

Нотнае выданне. 65 старонак. Тыраж 50 экз. Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, НАВТ оперы і балета Рэспублікі Беларусь (ТА «Беларуская Капэла»), Установа адукацыі «Беларуская дзяржаўная акадэмія мастацтваў» // Мінск, 2014. Выдавецтва “Каўчэг”.

 

Ян Тарасевіч. «Збор твораў для фартэпіяна. Дзіцячы альбом». Нотнае выданне, 28 старонак. Тыраж 99 экз. Ум. друк. арк. 3,3; ул.-выд. арк. 3. Рэдакцыйная калегія, галоўны рэдактар Алоўнікаў І. Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, НАВТ оперы і балета Рэспублікі Беларусь (ТА «Беларуская Капэла»). // Мінск, 2014. Выдавецтва “Каўчэг”.

 

Ян Тарасевіч. «Збор твораў для фартэпіяна. Байка (рапсодыя)». Нотнае выданне, 48 старонак. Тыраж 99 экз. Ум. друк. арк. 5,6; ул.-выд. арк. 5. Рэдакцыйная калегія, галоўны рэдактар Алоўнікаў І. Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, НАВТ оперы і балета Рэспублікі Беларусь (ТА «Беларуская Капэла»). // Мінск, 2014. Выдавецтва “Каўчэг”.

 

Ян Тарасевіч. «Збор твораў для фартэпіяна. Эцюды». Нотнае выданне, 100 старонак. Тыраж 99 экз. Ум. друк. арк. 11,6; ул.-выд. арк. 11. Рэдакцыйная калегія, галоўны рэдактар Алоўнікаў І. Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, НАВТ оперы і балета Рэспублікі Беларусь (ТА «Беларуская Капэла»). // Мінск, 2014. Выдавецтва “Каўчэг”.

 

Ян Тарасевіч. «Збор твораў для фартэпіяна. Вальсы». Нотнае выданне, 76 старонак. Тыраж 99 экз. Ум. друк. арк. 8,8; ул.-выд. арк. 8. Рэдакцыйная калегія, галоўны рэдактар Алоўнікаў І. Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, НАВТ оперы і балета Рэспублікі Беларусь (ТА «Беларуская Капэла»). // Мінск, 2014. Выдавецтва “Каўчэг”.

 

Ян Тарасевіч. «Збор твораў для фартэпіяна. Мазуркі і Накцюрны». Нотнае выданне, 54 старонкі. Тыраж 99 экз. Ум. друк. арк. 6,3; ул.-выд. арк. 6. Рэдакцыйная калегія, галоўны рэдактар Алоўнікаў І. Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, НАВТ оперы і балета Рэспублікі Беларусь (ТА «Беларуская Капэла»). // Мінск, 2014. Выдавецтва “Каўчэг”.

 

Ян Тарасевіч. «Збор твораў для фартэпіяна. П’есы ў рытмах танцаў». Нотнае выданне, 40 старонак. Тыраж 99 экз. Ум. друк. арк. 4,7; ул.-выд. арк. 4. Рэдакцыйная калегія, галоўны рэдактар Алоўнікаў І. Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, НАВТ оперы і балета Рэспублікі Беларусь (ТА «Беларуская Капэла»). // Мінск, 2014. Выдавецтва “Каўчэг”.

 

Ян Тарасевіч. «Збор твораў для фартэпіяна. Прэлюдыі”. Нотнае выданне, 44 старонкі. Тыраж 99 экз. Ум. друк. арк. 5,1; ул.-выд. арк. 5. Рэдакцыйная калегія, галоўны рэдактар Алоўнікаў І. Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, НАВТ оперы і балета Рэспублікі Беларусь (ТА «Беларуская Капэла»). // Мінск, 2014. Выдавецтва “Каўчэг”.

 

Ян Тарасевіч. «Збор твораў для фартэпіяна. П’есы». Нотнае выданне, 111 старонак. Тыраж 99 экз. Ум. друк. арк. 12,8; ул.-выд. арк. 12. Рэдакцыйная калегія, галоўны рэдактар Алоўнікаў І. Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, НАВТ оперы і балета Рэспублікі Беларусь (ТА «Беларуская Капэла»). // Мінск, 2014. Выдавецтва “Каўчэг”.

 

Ян Тарасевіч. «Збор твораў для фартэпіяна. Сюіты». Нотнае выданне, 79 старонак. Тыраж 99 экз. Ум. друк. арк. 9,2; ул.-выд. арк. 9. Рэдакцыйная калегія, галоўны рэдактар Алоўнікаў І. Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, НАВТ оперы і балета Рэспублікі Беларусь (ТА «Беларуская Капэла»). // Мінск, 2014. Выдавецтва “Каўчэг”.

 

Ян Тарасевіч. «Збор твораў для фартэпіяна. П’есы для фартэпіяна ў чатыры рукі». Нотнае выданне, 66 старонак. Тыраж 99 экз. Ум. друк. арк. 7,7; ул.-выд. арк. 7. Рэдакцыйная калегія, галоўны рэдактар Алоўнікаў І. Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, НАВТ оперы і балета Рэспублікі Беларусь (ТА «Беларуская Капэла»). // Мінск, 2014. Выдавецтва “Каўчэг”.

 

«Беларуская вакальная музыка XIX-XX стагоддзяў (рамантызм)». Творы для тэнара ў суправаджэнні фартэпіяна. Сшытак І (арыі з опер). Нотнае выданне. 73 старонкі. Тыраж 50 экз. Аўтары-укладальнікі Скорабагатаў В. і Каржанеўская Г. Музычны рэдактар Ганна Каржанеўская. Міністэрства Культуры РБ., БДАМ; // Мінск, 2014. Друкарня ААТ “Промпечать”.

 

Язэп Казлоўскі. «Вакальныя творы». Нотнае выданне з серыі «Беларускі гістарычны нотазбор». Выпуск 14. Галоўны рэдактар серыі Скорабагатаў Віктар Іванавіч. Музычны рэдактар Ганна Каржанеўская. 114 старонак. Тыраж 100 экз. Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, НАВТ оперы і балета Рэспублікі Беларусь (ТА «Беларуская Капэла»). // Мінск, 2014. Выдавецтва “Каўчэг”.

 

Юзаф Дашчынскі. «Вострабрамская літанія». Нотнае выданне. Серыя нотных выданняў “Беларускі гістарычны нотазбор”. Выпуск 15. (Галоўны рэдактар серыі Скорабагатаў Віктар Іванавіч.) 80 старонак, ул.-выд. арк. 9. Тыраж 99 экз. Міністэрства Культуры РБ., “Беларуская Капэла” (НАВТ оперы і балета РБ). // Мінск, 2015. Выдавецтва “Каўчэг”.

 

«Беларуская вакальная музыка XIX–XX стагоддзяў (рамантызм)». Творы для тэнара ў суправаджэнні фартэпіяна. Сшытак ІI (рамансы).  112 с. Тыраж 50 экз. Аўтары-укладальнікі Г. Б.  Каржанеўская, В. І. Скорабагатаў. Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі // Мінск, 2015. Друкарня ААТ “Промпечать”.

 

Вячаслаў Кузняцоў. «Паланэз». Аднаактавы балет на тэмы п’ес М. Кл. Агінскага. Нотнае выданне. Партытура. Навуковы рэдактар Святлена Немагай. 48 старонак, ул.-выд. арк. 4, 5. Тыраж 99 экз. Міністэрства Культуры РБ., “Беларуская Капэла” (НАВТ оперы і балета РБ). // Мінск, 2015. Выдавецтва “Каўчэг”.

 

«Беларуская вакальная музыка XIX–XX стагоддзяў (рамантызм)». Творы для мецца-сапрана ў суправаджэнні фартэпіяна. Арыі, рамансы. Аўтары-укладальнікі Г. Б. Каржанеўская, В. І.  Скорабага-таў. 132 с. Тыраж 50 экз. Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі, // Мінск: 2016. Друкарня ААТ “Промпечать”.

 

Міхал Грушвіцкі. «Творы для фартэпіяна. Песня “Ты!”». Нотнае выданне з серыі “Музыка старажытных сядзібаў”, выпуск 12. Галоўны рэрактар Віктар Скорабагатаў. Музычны рэдактар Ігар Алоўнікаў, Укладальнік, навуковы рэдактар Святлена Немагай. 61 ст. Наклад 300 экз.НАВТ оперы і балета РБ (ТК “Беларуская Капэла”) // Мінск, 2016. Выдавецтва “Каўчэг”. 

 

Мікола Равенскі. «Збор твораў. Харавыя творы. Сшытак першы». Нотнае выданне. Пад рэдакцыяй Кірылы Насаева і Ганны Каржанеўскай. (180 ст.). Наклад 100 экз. “Ад рэдакцыйнай калегіі” — Г. Каржанеўская, В. Скорабагатаў,   “Харавыя творы Міколы Равенскага” —  Кірыла Насаеў, Каментар — В. Скорабагатаў. Міністэрства Культуры РБ, “Беларуская Капэла”. // Мінск, 2017. Выдавецтва “Тэхналогія”.

 

Мікола Равенскі. «Збор твораў. Харавыя творы. Сшытак другі». Нотнае выданне. Пад рэдакцыяй Кірылы Насаева (104 ст.). Наклад 100 экз. “Ад рэдакцыйнай калегіі” — Г. Каржанеўская, В. Скорабагатаў,   “Харавыя творы Міколы Равенскага” —  Кірыла Насаеў, Каментар — В. Скорабагатаў. Міністэрства Культуры РБ, “Беларуская Капэла”. // Мінск, 2017. Выдавецтва “Тэхналогія”.

 

Міхал Клеафас Агінскі. «Творы для фартэпіяна». Нотнае выданне з серыі “Музыка старажытных сядзібаў”, выпуск 14. Галоўны рэдактар серыі В. Скорабагатаў. Рэд. Калегія: муз. рэдактар Ігар Алоўнікаў, укладальнік і навуковы рэдактар Святлена Немагай, вёрстка і мастацкае афармленне Сяргей Махаў. [М. Кл. Агінскі: Мазуркі, вальсы, менуэт, маршы, галоп (у 4 рукі), марш-экспромт (у 4 рукі); М. Кл. Агінскі – І. Алоўнікаў: Дывертысмент з музыкі оперы “Зэліс і Валькур, або Банапарт у Каіры” (у 4 рукі), паланэз “Развітанне з Радзімай” (у 4 рукі)]. Ум. друк. арк. 7,9. Ум.-выд. арк. 10. Тыраж 99 экз. Міністэрства Культуры РБ, НАВТ оперы і балета РБ, “Беларуская Капэла”. // Мінск, 2018. Выдавецтва “Каўчэг”.

 

Міхал Клеафас Агінскі. «Шесць паланэзаў. У транскрыпцыях Станіслава Манюшкі». Нотнае выданне з серыі “Музыка старажытных сядзібаў”, выпуск 15. Галоўны рэдактар серыі В. Скорабагатаў. Рэд. Калегія: муз. рэдактар Ігар Алоўнікаў, навуковы рэдактар Святлена Немагай, вёрстка і мастацкае афармленне Сяргей Махаў. Ум. друк. арк. 3,3. Ум.-выд. арк. 4. Тыраж 99 экз. Міністэрства Культуры РБ, НАВТ оперы і балета РБ, “Беларуская Капэла”. // Мінск, 2018. Выдавецтва “Каўчэг”.

 

Станіслаў Манюшка. «Нёман, рака мая!». Песні на вершы Адама Міцкевіча. Нотнае выданне.  З серыі “Беларускі гістарычны нотазбор”, выпуск 16. Галоўны рэдактар серыі В. Скорабагатаў. Рэдакцыйная калегія: укладальнікі Г. Каржанеўская, В. Скорабагатаў — аўтары уступнага артыкула ў сааўтарстве з У. Мархелем, музычны рэдактар Ганна Каржанеўская, каментар У. Мархель і С. Немагай, літаратурны рэдактар В. Вайткевіч, вёрстка і мастацкае афармленне Сяргей Махаў. Ум. друк. арк. 8, 8. Ум.-выд. арк. 11, 2. Тыраж 99 экз. Міністэрства Культуры РБ, НАВТ оперы і балета РБ, “Беларуская Капэла”. // Мінск, 2019. Выдавецтва “Каўчэг”.

 

Станіслаў Манюшка. «Песні нашага касцёла. Сшытак І. Творы для аргана». Нотнае выданне  з серыі “Беларускі гістарычны нотазбор”, выпуск 17. Галоўны рэдактар серыі В. Скорабагатаў. Рэдакцыйная калегія: Г. Каржанеўская, музычны рэдактар Ігар Алоўнікаў, навуковы рэдактар Святлена Немагай, С. Шэйпа, Я. Мантвалінскі, У. Правілаў, вёрстка і мастацкае афармленне Сяргей Махаў. Ум. друк. арк. 5, 6. Ум.-выд. арк. 6, 7. Тыраж 99 экз. Міністэрства Культуры РБ, НАВТ оперы і балета РБ, “Беларуская Капэла”. // Мінск, 2019. Выдавецтва “Каўчэг”.

 

 

Станіслаў Манюшка. «Песні нашага касцёла Сшытак IІ. Творы для голасу і ф-на (аргана)». Нотнае выданне  з серыі “Беларускі гістарычны нотазбор”, выпуск 18. Галоўны рэдактар серыі В. Скорабагатаў. Рэдакцыйная калегія: Г. Каржанеўская, музычны рэдактар Ігар Алоўнікаў, навуковы рэдактар Святлена Немагай, С. Шэйпа, Я. Мантвалінскі, У. Правілаў, а. М. Ермашкевіч ОР, вёрстка і мастацкае афармленне Сяргей Махаў. Ум. друк. арк. 11, 6. Ум.-выд. арк. 14. Тыраж 99 экз. Міністэрства Культуры РБ, НАВТ оперы і балета РБ, “Беларуская Капэла”. // Мінск, 2019. Выдавецтва “Каўчэг”.

 

    CD - ВЫДАННІ


    «Полацкі сшытак». Мінск – 2000. НТРК РБ;
    «Віленскі сшытак». Мінск – 2000. НТРК РБ;
    «Духоўная музыка Беларусі. Канты і малітвы (псальмы). Дзяржаўны камерны хор Беларусі п/к Ігара Мацюхова». Мінск – 2000. НТРК РБ;
    «Jan Tarasiewicz. Chamber and Vocal Works». DDD. (AP0047) Warszawa – 2000. POLAND.
    «Хваласпевы ў гонар Еўфрасінні Полацкай. Псалтыр Семяона Полацкага». Мінск – 2001. НТРК РБ;
    «Музыка сям’і Ельскіх» АDD. Мінск – 2001. НТРК РБ;
    «Манюшка на Радзіме» Віктар Скорабагатаў (барытон); Ганна Каржанеўская (фартэпіяна)». АDD. Мінск – 2001. НТРК РБ;
    «Ян Давід Голанд. Агатка, або Прыезд пана»  АDD. Мінск – 2001. НТРК РБ;
    «Музыка сям’і Ельскіх» АDD. Мінск – 2001. НТРК РБ;
    «Мікола Равенскі. Магутны Божа. Незабыўная спадчына». ААD. БМА. 2001;
    «Восіп Казлоўскі. На Беларусі і ў Пецярбургу». Мінск – 2002. НТРК РБ;
    «Фелікс Яневіч» АDD. Мінск – 2003. НТРК РБ;
    «Віктар Капыцько. Куранты» АDD. Мінск – 2003. НТРК РБ.
    «Музыка Нясвіжскага замка» АDD. Мінск – 2003. НТРК РБ.
    «Песні з-над Нёмна і Дзвіны. Песні Станіслава Манюшкі на вершы Яна Чачота». ААD. БМА Міnsk – 2004;
    «Антоній Генрык Радзівіл. Фаўст. Фрагменты оперы ў 2-х дзеях». АDD. Мінск – 2004.  ДТРК РБ;
    «Western-European and Belarusian music of XVI-XVIII c. / Заходнееўрапейская і беларуская
    музыка XVI-XVIII cт.» ААD. BELARUS. Міnsk,
    «Успамін. Інструментальная музыка і рамансы Міхала Клеафаса Агінскага». АDD. Міnsk – 2004. ДТРК РБ.
    «І. Хадоска. Жальбы» АDD. Мінск, ДТРК РБ. 2006.
    «У гонар каралевы Боны. Конкурс маладых выканаўцаў старадаўняй музыкі. Навагрудак. 01.07.2006» АDD. Мінск, ДТРК РБ. 2006.
    «Р.Вардоцкі-Д.Смольскі. Апалон-заканадаўца, або Рэфамаваны Парнас». АDD. Мінск, ДТРК РБ. 2007.
    «Музычныя прынашэнні Дзмітрыю Смольскаму.» АDD. Мінск, ДТРК РБ. 2007.
    «Музычны Уік энд» (Класік-Авангард). АDD. Мінск, ДТРК РБ. 2007.
    «Максім Багдановіч у творчасці беларускіх кампазітараў» АDD. Мінск, ДТРК РБ. 2008.
    «Новае неба Станіслава Манюшкі» DDD. Мінск. 2008. Выдавец “НМК”
    «Чатыры стагоддзі беларускай вакальнай музыкі». ОДО “Вестрекордс-плюс”, 2009.
    «Голас беларускай мінуўшчыны. Спявае Віктар Скорабагатаў» АDD. // Мінск, Ковчег. 2010.
    «Музыка беларускіх замкаў» DDD. Мінск. 2010. Выдавец ААD. БМА.
    «І. Хадоска. Жальбы» DDD. // Мінск, Ковчег. 2012.
    «Кантавая культура Беларусі» DDD. // Мінск, Ковчег. 2012.
    «Музыка Радзівілаў». // Мінск, Ковчег. 2012.
    «Станіслаў Манюшка. “Лірнік вясковы”». Вакальны цыкл на вершы Уладзіслава Сыракомлі.  // Мінск, Ковчег. 2012.
    «Агінскі Міхал Клеафас. “Рамансы”». // Мінск, Ковчег. 2013.
    Станіслаў Манюшка. «Год у песні» Вакальны цыкл на вершы Уладзіслава Сыракомлі.  // Мінск, 2013. Выдавецтва “Ковчег”.
    Антон Генрык Радзівіл. «Урыўкі з оперы “Фаўст”, Рамансы». // Мінск, 2013. Выдавецтва  “Ковчег”.
    CD_Музыка сям'і Ельскіх // Мінск, 2013. Выдавецтва “Ковчег”.
    CD Вітанне з Радзімай. Міхал Клеафас Агінскі. Да 250-годдзя з дня нараджэння. // Мінск, 2014. Выдавецтва “Вігма”.
    CD “Вянок Радзіме. Міхал Клеафас Агінскі”. Да 250-годдзя з дня нараджэння. // Выдавецтва  “Ковчег”, Мінск, YAO115006. 2015 г.
    Міхал Клеафас Агінскі. «Рамансы». // Мінск, 2013. Выдавецтва “Ковчег”. (2-е выданне)
    Вячаслаў Кузняцоў. “Паланэз” – музыка аднаактавага балета на тэмы п’ес М.Кл.Агінскага.  // Выдавецтва “Ковчег”. Мінск, 2015.
    Гімны да Пана Езуса. (запісы з канцэртаў фестываляў НАВТ оперы і балета РБ у Нясвіжы) //  Выдавецтва “Ковчег”. Мінск, 2015.
    CD (у 2-х дысках) “Ян Давід Голанд «Агатка, або Прыезд пана»”. Музычны спектакль ў трох дзеях. // Мінск, 2017 г. Выдавецтва “Каўчэг” BYA 0112009-0112010.
    CD (у 2-х дысках) “Антон Генрык Радзівіл «Фаўст»”. Фрагменты оперы ў трох дзеях. // Мінск, 2017 г. Выдавецтва “Каўчэг” BYA 0112011-0112012.
    CD «Манюшка на Радзіме» Віктар Скорабагатаў (барытон); Ганна Каржанеўская (фартэпіяна)» АDD. Мінск – 2019. Выдавецтва "Каўчэг".

 

ВІДЭА


1992 г.             Другі фестываль Адраджэнне беларускай капэлы // Беларусьфільм – Летапіс.
1995–2002 гг.       Цыкл тэлепраграм БелТэлеРадыёКампаніі «Галасы мінуўшчыны».
1996                Тэлеверсія канцэртнай праграмы “Песні з-над Нёмна і Дзвіны” // БТРК.
2002                Jan Tarasiewicz // Telewizija Polska SA. Oddział w Bialymstoku dla Programu 1.
2012                Гісторыя Беларускай оперы // БелВідэаЦэнтр.
2012                “Фаўст” Радзівіла // БелВідэаЦэнтр.
2013                Рана ў сэрцы. Міхал Клеафас Агінскі  // БелВідэаЦэнтр.
2019                Залатыя рыбкі музыкі Станіслава Манюшкі //  БелТэлеРадыёКампанія

 

 

 

ПАРТНЕРЫ